sure isimleri ve anlamları

1-Fatiha: Açılış Suresi,Kuranı Kerimin başlangıç suresi olduğundan bu adı almıştır.
2-Bakara: İnek Suresi, 67-71. ayetlerinde Yahudilere kesilmesi emredilen inekten söz edildiği için bu ismi almıştır.
3-Ali İmran: İmran Ailesi Suresi, İmran ailesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.
4-Nisa: Kadınlar Suresi, Pek çok ayetinde kadınların haklarından bahsedildiği için bu adı almıştır.
5-Maide: Ziyafet (Sofra) Suresi, 112. ve 114. ayetlerinde Hz. İsanın Allahtan istediği sofradan söz edildiğinden bu adı almıştır.
6-Enam: Davar Suresi, Arapların hayvanlara uyguladıkları bazı gelenekler kınandığı için bu adı almıştır.
7-Araf: Orta Yer Suresi, 46. Ayette yer alan cennet ve cehennem arasındaki orta yer bölgesindeki insanlardan bahsedildiği için bu adı almıştır.
8-Enfal: Ganimetler Suresi, Savaş ganimetlerinin durumundan bu adı almıştır.
9-Tevbe: Tövbe Suresi, ismini 104. ayetinde yer alan Allahın, tövbeleri çokça kabul ettiği, çokça bağışladığının ifade edilmesinden alır.
10-Yunus: Yunus Suresi, Hz. Yunus ve kavminden bahsedildiği için bu adı almıştır.
11-Hud: Hud Suresi, Hz. Hudun hayatı anlatıldığı için bu adı almıştır.
12-Yusuf: Yusuf Suresi, Hz. Yusufun hayatı anlatıldığı için bu adı almıştır.
13-Rad: Gök Gürültüsü Suresi, 13. ayetinde gök gürültüsünün Allahı tesbih edip yücelttiği anlatıldığından bu adı almıştır.
14-İbrahim: İbrahim Suresi, 35-41. ayetlerinde Hz. İbrahimin yaptığı dua anıldığından bu adı almıştır.
15-Hicr: Hicr Suresi, adını 80-84. ayetlerinde bahsedilen bir yer adı olan Hicrden almıştır.
16-Nahl: Arı Suresi, 68-69. ayetlerinde Allahın balarısına, dağlardan, ağaçlardan ve çardaklardan evler edinmesi emrinden dolayı bu adı almıştır.
17-İsra: Gece Yürüyüşü Suresi, Allahın Hz. Muhammedi gecenin bir vaktinde ayetlerinden bir kısmını göstermek üzere Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksaya yürütmesinde almıştır ismini.
18-Kehf: Mağara Suresi, 9-27. ayetlerinde putperest kavimlerinden kaçıp mağaraya gizlenen bir grup gencin hikayesi anlatıldığından dolayı bu ismi almıştır.
19-Meryem: Meryem Suresi, Hz. Meryemden bahsedildiği için bu ismi almıştır.
20-Ta-Ha: Ta-Ha Suresi, ismini surenin başında yer alan Ta ve Ha harflerinden almıştır.
21-Enbiya: Peygamberler Suresi, ağırlıklı olarak peygamberlerden söz edildiğinden bu adı almıştır.
22-Hac: Hac Suresi, Hac ibadetinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.
23-Müminun: İnananlar Suresi, İnananların başarıya ulaşacaklarından bahsedildiğinden bu adı almıştır.
24-Nur: Işık Suresi, ismini 35. ayetinde yer alan ve Allahın nurunu tasvir eden ayetten alır.
25-Furkan: Ayırıcı Suresi, ismini 1. ayetinde geçen hakkı batıldan ayıran manasındaki Furkan kelimesinden alır.
26-Şuara: Şairler Suresi, 224. ayetinde şairlerden söz edildiği için bu adı almıştır.
27-Neml: Karınca Suresi, ismini 18. ayetinde Hz. Süleymanın ordusunu görünce yoldan çekilen karıncalardan almıştır.
28-Kasas: Tarihi Vakalar Suresi, İsmini 25. ayetinde geçen kasas kelimesinden alımıştır.
29-Ankebut: Dişi Örümcek Suresi, 41. ayetinde kâfirlerin işleri örümcek ağına benzetildiğinden bu adı almıştır.
30-Rum: Romalılar Suresi, ismini 1. ayetinde Persliler ile yapılan savaşta yenilgiye uğrayan Romalıların yakında gelip geleceğinin ifade edilmesinden almıştır.
31-Lokman: Lokman Suresi, ismini Allahın Hz. Lokmana verdiği hikmetten bahseden 12. ayetten almıştır.
32-Secde: Secde Suresi, ismini 15. ayette geçen secde kelimesinden almıştır.
33-Ahzab: Gruplar (Topluluklar) Suresi, ismini Müslümanlara karşı savaşmak üzere birleşen Arap kabilelerinden almıştır.
34-Sebe: Sebe Suresi, ismini 15. ayetinde yer alan Yemende bir bölge veya kabile ismi olan Sebâ kelimesinden almıştır.
35-Fâtır: Yaratan Suresi, ismini 1. ayetinde geçen fâtır kelimesinden almıştır.
36-Ya-Sin: Ya-Sin Suresi, ismini 1. ayetinde geçen ya ve sin harflerinden alır.
37-Saffat: Saf Tutanlar Suresi, adını ilk ayetinde yer alan sıra sıra dizilenler ifadesinden almıştır.
38-Sad: Sad Suresi, Sad harfi ile başladığından dolayı bu adı almıştır.
39-Zümer: Yığınlar Suresi, 71 ve 73. ayetinde geçen bu kelime sureye ismini vermiştir.
40-Gafir (Mümin Suresi): Bağışlayan Suresi, Allahın günahları bağışlayan sıfatının yeraldığı 3. ayetteki Gafir kelimesinden ötürü bu adı almıştır.
41-Fussilet: Ayrıntılı Suresi, Kuranın ayrıntılı kılındığını ifade eden fussilet kelimesinin geçtiği 3. ayetinden ismini almıştır.
42-Şura: Danışma Suresi, 38. ayetinde müminlerin işlerini aralarında danışma ile gördükleri anlatıldığından bu adı almıştır.
43-Zuhruf: Gösteriş-Süsler Suresi, ismini 35. ayetinde Allahın verdiği ifade edilen altın-gümüş gibi süslerin sadece bu dünya hayatının malı olduğunun ifade edilmesinden almıştır.
44-Duhan: Duman Suresi, ismini 10. ayetinde geçen duhan kelimesinden almıştır.
45-Casiye: Diz Çöküş Suresi, ismini 28. ayetinde geçen casiye kelimesinden alır.
46-Ahkaf: Kum Tepeleri Suresi, ismini 21. ayetinde geçen yer adından almıştır.
47-Muhammed: Muhammed Suresi, ikinci ayetinde Hz. Muhammedin ismi anıldığından bu adı almıştır.
48-Fetih: Fethetmek Suresi, ayetlerinde birkaç defa fetihten söz edildiğinden bu ismi almıştır.
49-Hucurat: Odalar Suresi, ismini 4. ayetinde geçen hucurat kelimesinden almıştır.
50-Kaf: Kaf Suresi, adını 1. ayetinde geçen kaf harfinden almıştır.
51-Zariyat: Tozutup Savuranlar Suresi, 1. ayetinde geçen zariyat kelimesinden almıştır ismini.
52-Tur: Tur Dağı Suresi, adını ilk ayetinde yer alan Tur dağından almıştır.
53-Necm: Yıldız Suresi, adını 1. ayetinde yer alan necm kelimesinden almıştır.
54-Kamer: Ay Suresi, adını ilk ayetinde yer alan kamer kelimesinden almıştır.
55-Rahman: Merhametli Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan, Allahın Rahman isminden almıştır.
56-Vakıa: Olay Suresi, 1. ayetinde yer alan vakıa kelimesinden almıştır.
57-Hadid: Demir Suresi, 25. ayetinde demirin yararlarından söz edildiği için bu adı almıştır.
58-Mücadile: Mücadeleci Kadın Suresi, adını 1. ayetinde geçen fiilden alır.
59-Haşr: Toplanma Suresi, adını 2-17. ayetler arası anlatılan topraklarından sürülen kavimden almıştır.
60-Mümtehine: Sorgulanan Suresi, Mümtehine sınav veren kadın anlamına gelir ve ismini 10. ayette müşriklerden kaçıp inananlara gelen kadınların imtihan edilmesinden alır.
61-Saff: Saf Tutmak Suresi, 4. ayette müminlerin saf tutarak Allah yolunda mücadele etmeleri anlatıldığından bu adı almıştır.
62-Cuma: Cuma (Toplanma) Suresi, 9. ayetinde Cuma günü çağrı yapıldığında toplu halde namaza gidilmesi emredildiğinden bu adı almıştır.
63-Münafikun: İkiyüzlüler Suresi, münafıklardan bahsettiği için bu adı almıştır.
64-Tegabun: Aldanış Suresi, adını 9. ayetinde geçen teğabün kelimesinden alır.
65-Talak: Boşanma Suresi, surenin ilk ayetlerinde boşanma işlemi anlatıldığından bu adı almıştır.
66-Tahrim: Yasaklama Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan tahrim kelimesinden almıştır.
67-Mülk: Yönetim Suresi, adını 1. ayetinde yer alan mülk kelimesinden almıştır.
68-Kalem: Kalem Suresi, adını 1. ayetinde yer alan kalem kelimesinden almıştır.
69-Hakka: Gerçekleşen Suresi, adını 1. ayetinde geçen hakka kelimesinden almıştır.
70-Mearic: Yükseliş Yolları Suresi, ismini 3. ayetinde yer alan Allahr17;ın yükselme dereceleri-yollarının sahibi olduğu anlamına gelen mearic kelimesinden almıştır.
71-Nuh: Nuh Suresi, Hz. Nuhun elçi olarak gönderilişi ve mücadelesi anlatıldığından bu adı almıştır.
72-Cin: Cin Suresi, Cinlerden bir grubun Kuranı dinleyerek doğru yola girmeleri bulmaları anlatıldığından bu adı almıştır.
73-Müzemmil: Bürünen Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan müzemmil kelimesinden almıştır.
74-Müdessir: Gizlenen Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan müdessir kelimesinden almıştır.
75-Kıyamet: Diriliş Suresi, adını 1. ayetinde geçen kıyamet kelimesinden almıştır.
76-İnsan: İnsan Suresi, 1. ayetinde insanın bu durumuna gelmezden önceki haline dikkat çekildiğinden bu adı almıştır.
77-Mürselat: Gönderilenler Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan mürselat kelimesinden almıştır.
78-Nebe: Haber Suresi, sure kıyamet günü haberiyle başladığından bu adı almıştır.
79-Naziat: Söküp Çıkaranlar Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan naziat kelimesinden almıştır.
80-Abese: Surat Astı Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan abese kelimesinden almıştır.
81-Tekvir: Dolama Suresi, 1. ayetinde güneşin büzülmesi anlatıldığından bu adı almıştır.
82-İnfitar: Parçalanma Suresi, 1. ayetinde kıyamet sürecinde göğün yarılmasından bahsedildiği için bu adı almıştır.
83-Mutaffifin: Kandıranlar Suresi, ölçü ve tartıda hile yapanların kınanmalarından dolayı bu adı almıştır.
84-İnşikak: Yarılma Suresi, 1. ayetinde kıyamet sürecinde göğün yarılmasından bahsedildiği için bu adı almıştır.
85-Buruc: Burçlar Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan buruc kelimesinden almıştır.
86-Tarık: Vuruşlu Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan tarık kelimesinden almıştır.
87-Alâ: Yüce Suresi, Allahın yüce adıyla başladığında bu adı almıştır.
88-Ğaşiye: Kuşatan Suresi, her şeyi örtüp kuşatacak olan kıyamet haberiyle başladığından bu adı almıştır.
89-Fecir: Tan Vakti Suresi, tan yerinin ağarmasına yemin edilerek başladığından bu adı almıştır.
90-Beled: Şehir Suresi, Mekke kentine yemin ile başladığından bu adı almıştır.
91-Şems: Güneş Suresi, 1. ayeti güneşe yemin ile başladığından bu adı almıştır.
92-Leyl: Gece Suresi, 1. ayeti geceye yemin ile başladığından bu adı almıştır.
93-Duha: Kuşluk Vakti Suresi, kuşluk vaktine yemin ile başladığı için bu adı almıştır.
94-İnşirah: Ferahlık Suresi, Hz. Peygamberin göğsünün ferahlatılıp sevinç, huzur ve güvene kavuşturulması ifade edildiğinden bu adı almıştır.
95-Tin: İncir Suresi, İncir ve zeytine yemin ile başladığından bu adı almıştır.
96-Alak: Asılıp Tutunan Suresi, 2. ayetinde insanın alâktan yaratıldığı ifade edildiğinden bu adı almıştır.
97-Kadir: Kudret Suresi, Kadir gecesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.
98-Beyyine: Kanıt Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan beyyine kelimesinden almıştır.
99-Zilzal: Deprem Suresi, yerin sarsılması tasvir edildiğinden bu adı almıştır.
100-Adiyat: Nefes Nefese Koşmak Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan adiyat kelimesinden almıştır.
101-Karia: Şiddetli Ses Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan karia kelimesinden almıştır.
102-Tekasür: Çoğalma Yarışı Suresi, insanların mal ve evlatlarda çoğalma yarışlarının kendilerini felakete sürüklemesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.
103-Asr: Zaman Suresi, zamana yemin ile başladığından bu adı almıştır.
104-Hümeze: Dedikoducu Suresi, dedikoduculuk ve arkadan çekiştirme kınandığı için bu adı almıştır.
105-Fil: Fil Suresi, Fil olayından bahsedildiğinden bu adı almıştır.
106-Kureyş: Kureyş Toplumu Suresi, Kureyş toplumunun seyahat geleneğinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.
107-Maun: Yardımlaşma Suresi, yardımlaşmaya engel olan kişilerin vasıfları anlatıldığından bu adı almıştır.
108-Kevser: Bolca Güzellik Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan kevser kelimesinden almıştır.
109-Kafirun: İnkârcılar Suresi, kâfirlere hitap ile başladığından bu adı almıştır.
110-Nasr: Yardım Suresi, Allahr17;ın yardımı anlatıldığından bu adı almıştır.
111-Mesed: Bükülmüş ip, ismini son ayetinde yer alan mesed kelimesinden almıştır.
112-İhlâs: Özgüleme Suresi, dini halis yapmak ve her türlü şirkten temizlemek ifade edildiğinden bu adı almıştır.
113-Felak: Açılma Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan felak kelimesinden almıştır.
114-Nas: İnsanlar Suresi, ismini ayetlerinde yer alan nas kelimesinden almıştır..

Reklamlar